Materiały do nauki angielskiego dla dzieci

Materiały do nauki angielskiego dla dzieci to bardzo specyficzna grupa materiałów dydaktycznych i edukacyjnych. Bardzo różni się ona na przykład od materiałów służących do nauki języków obcych wśród starszych dzieci, młodzieży oraz ludzi dorosłych. Jak wiadomo, nauka dzieci języków obcych powinna opierać się przede wszystkim na zabawie i wartościowej rozrywce, która krok po kroku pozwoli nawet najmłodszym uczniom przyswojenie podstaw posługiwania się językiem obcym, takim jak na przykład angielski, który jest najczęściej wybierany jako język, którego uczyć się mogą najmłodsi uczniowie. Dlaczego właśnie ten język jest często wybierany przez nauczycieli i pedagogów do uczenia młodych uczniów? Przede wszystkim ze względu na swoją prostotę. W języku tym brak skomplikowanych regułek gramatycznych, dzięki czemu nauka takiego języka nie jest trudna. Materiały do nauki angielskiego dla dzieci są to w większości przypadków kolorowe książeczki wzbogacone o materiały dźwiękowe, które pozwalają na naukę poprzez zabawę.

BUDZĄCE ZAINTERESOWANIE

zegar-matematyka

Zainteresowanie musi budzić sam proces urzeczywist­niania tego, a przede wszystkim to, że wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu zdołano osiągnąć ten wielki  cel. I to nie tylko dlatego, by inżynierom, tym prawdzi­wym budowniczym’przyszłości, dodawać otuchy, w ich dziele. Ale spróbujmy przedstawić, jak to było. Druga wojna światowa w pierwszym okresie ułatwiła powstanie nowego, wielkiego wynalazku techniki radarowej. Zafascynowała ona w najwyższym stopniu inży­nierów, specjalistów prądów o wysokiej częstotliwości na całym świecie i w obu wałczących obozach. Dzięki technice radarowej mieli oni „wgląd” w przestrzeń.Za  pomocą radaru można było ustalać nie tylko kierunki  położenia przedmiotów w przestrzeni, co zawsze było możliwe w prosty, optyczny sposób, ale także można było zmierzyć bezpośrednią odległość tych przedmiotów i to nie czasochłonnymi metodami geodetów.

WSZECHSTRONNY UMYSŁ STAROŻYTNOŚCI

gre_sokrates

„Stagiryta” był pod każdym względem szczególną postacią w świecie greckim; był z pewnością najbardziej – wszechstronnym umysłem starożytności. „Przez dwa­dzieścia lat był uczniem Platona w Atenach i członkiem jego Akademii/którą opuścił .wraz ze śmiercią mistrza w rokii 347 p.n.e. Dwanaście lat później; powrócił do Aten, gdzie’założył swoją własną sławną szkołę pery- patetyków w:Likejonie. ,Choć Arystoteles najdłużej w ciągu swego życia przebywał w Atenach, dla rodowi- . tych Ateńczyków był i pozostał cudzoziemcem. .Urodził * się w mieście Stagira, we wschodniej, części Chalkidiki, nieopodal Pełli,’stolicy „władcy barbarzyńców”, króla Macedończyków.. Wychowywał się, po wczesnej śmierci rodziców, w Atarńeusie na* wybrzeżu jońskim na wprost Lesbos.

MINIATURYZACJA

pobrane

Choć miniaturyzacja,tego rodzaju.na pierwszy rzut oka, jest trudna, właśnie od niej tak wiele oczekuje dziś technika. Do dziś wszelako nie opanowano rosnącej kon­centracji w powstawaniu ciepła, które jest nieodłącznie związane, jak to już powiedziano wyżej, ze strumieniem informacji. Obserwacja ilościowa tego zjawiska ukazuje rzeczywistą granicę prędkości roboczej, która, co jest wysoce prawdopodobne, zostanie osiągnięta przez kom­putery w ciągu dwóch następnych dziesięcioleci.Być może we wnioskach, które zaproponował Shan­non w swej teorii informacji można dostrzec jej właści­we znaczenie. .W każdym wypadku jego wnioski ocenia fiię jako głębokie zrozumienie powiązania tak całkowicie niematerialnie wyglądającej wielkości, jak „informa­cja”, ze ściśle fizyczną wielkością entropii, która jest miarą jakości energii, w sensie ‚ zdolności. przemiany energii cieplnej w pracę.

ROZWÓJ KOMPUTERA

pobrane (1)

Rozwój komputera przebiegał podobnie jak. dotychczas, znaczyłoby.to, że struktura komputera w swej.istocie zostanie zachowana i że zostanie tylko zwiększona pręd­kość pracy jego części składowych. Kierunek ten, nawiasem mówiąc, jest uważany przez cały świat, z uwagi na sztywność swej’ struktury, za wątpliwy, ale jedno­cześnie nikt nie wyobraża sobie, zboczenia z tej drogi. Jeśli .uwzględniając te warunki rozważamy problem zwiększenia prędkości, zupełnie jest jasne, że nieodzow­ne jest zmniejszenie wymiarów liniowych.wszystkich części składowych komputera, po to, by doprowadzić do skrócenia czasu przebiegu sygnałów, w tych częściach i przewodach. Prędkość rozchodzenia się-fal świetlnych wynosi 3 1010 cm/s, co równoważne jest czasowi prze­biegu sygnału około 0,1 nanosekundy w przewodzie o długości jedynie 3 cm.

 

WŁAŚCIWE KODOWANIE

images

Co prawda.ta uwaga o właściwym kodowaniu jest juz zawarta w samym twierdzeniu: Tak więc stawia ona znaczne trudności praktycznej jego realizacji niniejsze przy przenoszeniu pisma, daleko większe w ięzyku mowionym, nie wspominając już o obrazie telewizyjnym.  W dalszym rozwoju teorii Shannona okazało się, że w każdym wypadku bit informacji zużywa energię równą co najmniej kTln2, której miernikiem jest w przyblizeniu temperatura pokojowa T 300 K, (odpowiedź, mk 2,88 * 10″“ J). Jest to wartość minimalna, którą można by osiągnąć pasmo a nieskończonej szerokości Ten ostatni fakt odgrywa decydującą rolę w odpowiedzi na pytanie, gdzie są granice, wydajności komputera, tzn. granice uwarunkowane przez fizykę.

DZIWIĄCY FAKT

4AMiqELVpffl2u4RUiaV

W pierwszej chwili może budzić zdziwienie fakt, że w każdym wypadku pomiaru musi nastąpić zwiększenie entropii (fizycznej). Należy jednak pamiętać, że najdeli­katniejszy instrument pomiarowy, jakim jest oko wy­zwala przy odczytywaniu impulsy nerwowe na skutek przemiany ciepła. Rozważania te mają jeszcze. jedną frapującą konsekwencję. Przy każdym wzroście entropii przy stałej temperaturze niezbędne jest zużyćieenergii, a więc nigdy nie można uzyskać nieskończonej dokład­ności pomiaru, ponieważ wymagałoby to także nieskoń­czonej energii. V . Ale zostawmy Brillouina. W swojej wspaniałej książę ce Science and Information Theory (Wiedza i.teorie in­formacji) odkrył’on zadziwiające fakty. Między innymi to, że nawet pytanie pochłania pewną energię!